Muzeológia

Múzeumi szakirodalom

 

  • Balassa M. Iván: Magyarország múzeumai: múzeumlátogatók kézikönyve. Budapest, Vince Kiadó, 2004.
   Bemutatja az ország valamennyi múzeumát: képzőművészeti, történelmi, régészeti, néprajzi, technikatörténeti gyűjteményeket éppúgy, mint irodalmi emlékhelyeket, falusi tájházakat és kuriózum-kollekciókat. Ismerteti a híres gyűjtemények történetét, olykor kalandos sorsát, valamint végigkalauzol a nevezetes múzeumépületekben, felhívja a figyelmet az építészeti különlegességekre.

  • Béni György: Magyar Múzeumok. 1969.

  • Ébli Gábor: Az antropologizált múzeum. Közgyűjtemények átalakulása az ezredfordulón. Budapest, Typotex Kiadó, 2009.
   Mindenféle tárgy gyűjthető, s a közönség minden célcsoportját meg kell szólítani. Milyen következményekkel jár, s meddig tartható fenn a múzeum kompetenciájának ilyen kiszélesítése? A nemzetközi diskurzushoz illeszkedve ezen kérdésekre keresik a választ a kötetben szereplő tanulmányok. Az esettanulmányok módszertani újítása, hogy a kiállított tárgyak esztétikumát és a múzeumi műként történő megjelenítésüket egymás kölcsönhatásában vizsgálják.

  • Ébli Gábor: Hogyan alapítsunk múzeumot? Tanulmányok a művészet nemzetközi intézményrendszeréről. Budapest, Vince Kiadó, 2011.
   Az utóbbi évtizedekben meghatározó szerephez jutnak az üzleti világ vagy a magánemberek által fenntartott kollekciók, kiállítási központok. Több fejezet kitér a kérdésre, hogy ezeket saját értékeik szerint külön, avagy a közös, szakmai szempontok szerint indokolt-e kezelni. A könyv nagy terjedelmet szentel a német nyelvű régió és a közép-kelet-európai országok helyzetének. A nemzetközi összehasonlítás nem titkolt célja, hogy a gyakran leegyszerűsítő hazai ítéletek helyett árnyaltan, több szempont felől közelítve legyen gondolatébresztő a honi intézményekre nézve is.

  • Ébli Gábor: Műgyűjtés, múzeum, mecenatúra. Budapest, Corvina Kiadó, 2008.
   A magángyűjtők és a múzeumok hagyományosan segítik egymást – és ugyancsak régóta rivalizálnak. Napjainkra a kortárs művek árszintje is annyira megemelkedett, hogy azokat zömmel magánosok szerzik meg, majd kölcsönadják a múzeumoknak. Ám a szakmai nyilvánosság révén e művek ára még feljebb kúszik, ezért a gyűjtők visszavonják letétjüket, s a műtárgypiacon értékesítik az alkotást. Felmerül a kérdés: támogatták a múzeumot vagy kihasználták árfelhajtó szerepét? Míg az ilyen és hasonló dilemmák kritikai elemzése külföldön számos fórumon zajlik, idehaza csak mostanában tudatosodik a fontosságuk. Ezt a hiányt igyekszik pótolni ez a könyv a magán- és közgyűjtemények, továbbá a vállalati támogatók viszonyrendszerének körbejárásával.

  • Ébli Gábor: Magyar műgyűjtemények 1945-2005. Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2006.
   Reneszánszát éli a magyarországi műgyűjtés: kiállítások, katalógusok születnek, ám a mai kollekciók mögött meghúzódó sokféle mozgatórugóról keveset tudunk. Hiányosak az ismereteink a közelmúlt évtizedeiről is, holott a szocializmus szürke felszíne alatt aktív műtárgypiac húzódott meg. A könyv ezeket a fehér foltokat igyekszik pótolni: a második világháborútól napjainkig terjedő korszak legjelentősebb magángyűjteményeit mutatja be esztétikai, történeti és társadalmi elemzésben.

  • Illés Andrea: Magyarország Világörökségei. Budapest, Scolar Kiadó, 2011.
   A magyarországi világörökségeket – kulturális emlékeket, tájakat, természeti kincseket – ismerteti a fotókkal gazdagon illusztrált kötet. A gazdag képanyag javát neves fotósok kifejezetten e könyv számára készítették. A könyv érdekessége, hogy nemcsak a világörökségi helyszíneket, hanem a még „csak”” várományosi listán lévő˜ „jelölteket” is bemutatja. Néhol regényesebben, máshol „szakszerűbben” tárul fel kulturális örökségeink múltja, érdekességei, természeti kincseink kialakulásának titkai, védettségük okai.

  • Frank János: Tárlatok – szertartások. Budapest, 2006.
   A kötet egybegyűjti a 2004-ben elhunyt Frank János Élet és Irodalomban és másutt közölt írásait, publicisztikáit.

  • Frazon Zsófia: Múzeum és kiállítás? Az újrarajzolás terei. Budapest, Gondolat, 2011.
   A kötet elsősorban azt vizsgálja, hogy a magyarországi múzeumokban milyen rétegekre bomlott, hogy jelent meg a történetiség fogalma az elmúlt húsz évben. A kérdésfeltevés és a megközelítés azért is releváns, mert a mai magyarországi múzeumi diskurzus elsősorban a művészeti (művészettörténeti jellegű és irányultságú) múzeumokról és kiállításokról szól. A történeti és társadalmi kérdésekkel foglalkozó, más múzeumi gyakorlatot és irányt megvalósító intézmények kiállítási praxisa sokkal kevésbé része ennek a diskurzusnak, pedig az elmúlt húsz évben ezen a terepen is fontos és figyelemreméltó változások és elmozdulások következtek be: a gyűjtemények feldolgozása, a kiállítási paradigmák, prezentációs eljárások és technikák megújítása, továbbá a párbeszéd élénkítése szempontjából egyaránt.

  • Groys, Boris: Gyűjteni, gyűjteni. In: Groys, Boris: Az utópia természetrajza. Budapest, Kijárat Kiadó, 1997.
   Groys tanulmányai egyrészt egy teljesen új, mondhatni posztmodern keretbe helyezik és ebben a keretben értelmezik a szocialista kultúra produktumait (így a Lenin-mauzóleumot, a moszkvai metrót, a szocialista építészetet), másrészt viszonyítási pontot kínálnak a mai nyugati kultúra távlatos beméréséhez is, amelynek segítségével jobban, de legalábbis másként közelíthetők meg a nyugati produkciók (pl. az egyetemes média-múzeum, Disneyland, az innováció kultusza, stb.) 

  • Hatházi Gábor: Muzeológiai alapismeretek. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 1991.

  • Hernády Miklós: Tárgyak a társadalomban. Bevezetés a tárgyak rendszerébe. Budapest, Kozmosz Könyvek, 1982.
   A könyv látszólag környezetünk legismertebb elemeit, mindennapi tárgyainkat elemzi csak, de közben olyan rejtett tartalmakra is fényt derít, amelyek ismeretében tudatosabban érzékelhetjük és alakíthatjuk mindennapi világunkat, emberi kapcsolatainkat, jelenünket és jövőnket. 

  • Korek József: A muzeológia alapjai. Budapest, 1988.
   A múzeumi gondolatot ókori kialakulásától a máig kíséri végig a tankönyv, különös súllyal annak hazai kialakulására, beleágyazva az egyetemes fejlődés vonalába. A kiadvány célja, hogy támpontot adjon a jövő muzeológusainak az általános muzeológiában való eligazodáshoz, megismertesse a pályakezdőt a gyakorlati munka első lépéseivel és állandó önképzésre sarkallja.

  • Kőfalvi Tamás - Mészáros Márta - Ónodi Márta: Közgyűjteményi ismeretek. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.
   A kötet szerzői a három közgyűjteményi forma történetét, működését és használatát mutatják be. Céljuk, hogy elősegítsék az informálódni tudás igényének és képességének kialakulását, valamint a könyvtár, a múzeum és a levéltár tudatos használatát a formális és az informális tanulás keretei közt egyaránt. A könyvben helyet kaptak olyan információk is, amelyek a közgyűjtemények működésének a nagyközönség által kevéssé vagy egyáltalán nem ismert részleteit világítják meg.
  • Alexander, Edward Porter – Alexander, MaryMuseums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums. 2008.
   A kiadvány átfogó képet nyújt a múzeumok történetéről és funkciójáról, emellett a 21. századi trendeket és kihívásokat is bemutatja.

  • Ambrose, Timothy – Paine, CrispinMuseum Basics (Heritage: Care-Preservation-Management) 2012.
   A kiadvány elsősorban a kisebb múzeumok számára készült, útmutatóul szolgál  a múzeumi munka alapjaihoz, egészen a közönségtoborzástól és oktatástól a gyűjteményi menedzsmentig és a tervezésig.

  • Aronsson, Peter – Knell, Simon –Bugge Amundsen, Arne: National Museums: New Studies from Around the World. 2010.
   A könyv a nemzeti múzeumokat mint kulturális intézményeket vizsgálja, bemutatja, hogy miként alakították ki nemzeti mivoltukat és helyezték el nemzetüket a művészetekben.

  • Berry, Nancy – Mayer, Susan: Museum education, history theory and practice. The National Art Education Association, USA, 1989. 

  • Carbonell, Bettina M.: Museum Studies: An Anthology of ContextsJohn Wiley & Sons, 2012.
   A kiadvány a múzeumok, valamint a történelem, a kultúra és a filozófia közötti kapcsolatot vizsgálja több megközelítésből.

  • Cuno, JamesMuseums Matter: In Praise of the Encyclopedic Museum. University of Chicago Press, 2011.
   A szerző a múzeumok nemzetépítésben betöltött szerepét vizsgálja meg az első múzeumok létrejöttétől napjainkig.

  • Fayet, Roger: Die Logik des Museums. Beiträge zur Museologie. 2015.

  • George, Gerald W. – Sherrell-Leo Rowman, Cindy: Starting Right: A Basic Guide to Museum Planning. Altamira, 2004.
   A Starting right… definiálja a múzeum fogalmát, segítséget nyújt a múzeumalapításhoz, valamint hasznos tanácsokkal szolgál például a gyűjtemények megóvásához,  konzerváláshoz és a kiállításszervezéshez.

  • Macdonald, SharonA Companion to Museum Studies. Wiley-Blackwell, 2011.
   A kiadvány a múzeum komplexitását vizsgálja kulturális, politikai, kurátori, történeti és reprezentációs szempontból.

  • Moffat, Hazel–Woollard, VickyMuseum and Gallery Education: A Manual of Good Practice. Rowman & Littlefield, 1999.
   A kiadvány a múzeumok és galériák oktatási szerepét vizsgálja nemzetközi kontextusban.

  • Museums for a new century: a report of the Commission on Museums for a New Century. American Association of Museums. 1984.
   A kiadvány a múzeumok kulturális fontosságára fókuszál, továbbá bemutatja a lehetőségeket, amelyekkel a 21. század múzeumai találkozhatnak.

  • Museum International. International Council of Museums (ICOM)
   A kiadvány az ICOM éves folyóirata, melyben a nemzetközi múzeumi szakmát érintő kérdéseket vitatják meg a szakmabeliek.

  • Simon, NinaThe Participatory Museum. 2010.
   A kiadvány a látogatók múzeumi élményekbe való bevonásának lehetőségeit vizsgálja, továbbá feltérképezi, hogy miként lehet dinamikusabbá tenni a kulturális intézményeket.

  • Smith Bautista, SusannaMuseums in the digital age. 2013.
   A múzeumok digitális korban való működéséről szól Simon könyve, amely a digitális technika múzeumokban való fontosságáról szól.
  • Alexander, Edward Porter – Alexander, MaryMuseums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums. 2008.
   A kiadvány átfogó képet nyújt a múzeumok történetéről és funkciójáról, emellett a 21. századi trendeket és kihívásokat is bemutatja.

  • Benett, TonyThe Birth of the Museum: History, Theory, Politics. Routledge, 1995.
   A szerző a 19. és 20. századi múzeumok gyűjtemény- és látogatószervezési tevékenységét vizsgálja könyvében. Célja, hogy a múzeumokat a kultúra és a kormányzat között a modern kapcsolatok középpontjába helyezze.

  • George, Gerald W. – Sherrell-Leo Rowman, Cindy: Starting Right: A Basic Guide to Museum Planning. Altamira, 2004.
   A Starting right… definiálja a múzeum fogalmát, segítséget nyújt a múzeumalapításhoz, valamint hasznos tanácsokkal szolgál például a gyűjtemények megóvásához,  konzerváláshoz és a kiállításszervezéshez.

  • Houpt, SimonEltűnt műkincsek múzeuma. A műkincsrablások történetéből. Budapest, Scolar Kiadó; Toronto: Madison Press Books, 2006. Eredeti cím: Museum and the missing.
   A könyvben Simon Houpt újságíró a modern műkincstolvajlás témakörét járja körbe. Az olvasó megismerheti, hogy például a Scotland Yard és az Interpol műkincsekre szakosodott egységei milyen lépéseket tesznek a kincsek biztonságáért, illetve hogyan dolgozzák ki akcióikat.

  • Dierking, Lynn D. – Falk, John H. –Semmel, Marsha: Museum Experience Revisited. 2012.
   A kiadvány átfogó képet nyújt arról, hogy az emberek miért is járnak múzeumba, ott mivel töltik az idejüket, hogyan tanulnak, illetve hogy a múzeum szakemberek hogyan tehetik gazdagabbá a múzeumi élményeket.

  • Marstine, JanetNew Museum Theory and Practice. Wiley, 2006. 
   A könyv 12 esszéből áll össze, melyek útmutatásul szolgálnak a kiállítások elméleti kidolgozásától a gyakorlati megvalósításig.

  • Bath, Georgina – Blatchford, Ian – Dexter Lord, Gail – Lord, Barry: The Manual of Museum Management. 2009.
   A kiadvány a múzeumok hatékony működéséhez szükséges legfontosabb tudnivalókat ismerteti.
  • Blankenberg, Ngaire – Dexter Lord, Gail: Cities, Museums and Soft Power. 2015.

  • Cooper, Judie – Clough, G. Wayne – Person-Harm, Angela: The Care and Keeping of Cultural Facilities: A Best Practice Guidebook for Museum Facility Management. 2014.
   A könyv különös figyelmet fordít a stratégiai tervezésre, a rendezvényszervezésre, a képzésekre és arra, hogy olyan tanácsokat nyújtson, amelyek növelik a hatékonyságot és a költséghatékonyságot, illetve a látogatói élményt.
  • Dexter Lord, Gail – Markert, Kate: The manual of strategic planning for museums. 2007. 
   A stratégiai tervezés az egyik legjobb módszer a minőség növeléséhez, valamit az alkalmazottak motiválásához. A kiadvány tapasztalt szakemberek sikeres módszereit mutatja be.

  • Falk, John – Sheppard, Beverley: Thriving in the knowledge age. New Business Models for Museums and Other Cultural Institutions. Altamira Press, 2006.
   A szerzők a múzeumban alkalmazott üzleti modellek megújításának szükségességére hívják fel a figyelmet. A személyre szabott, közösségi igényeket szem előtt tartó tevékenységet tartják a csökkenő látogatottság ellenszerének.

  • Fopp, Michael: Managing museums and gallleries. 1997.
   A kiadvány a modern üzleti menedzsment múzeumokban való alkalmazását ismerteti.

  • Genoways,  Hugh H. – Ireland,  Lynne M.: Museum Administration: An Introduction (American Association for State and Local History) 2003.
   A kiadvány hasznos olvasmány múzeumi vezetők számára, betekintést nyújt a költségvetési és stratégiai tervezésbe,valamint a gyűjtemény menedzsmentbe. 

  • Brunet, Johanne – Colbert, François – Martin, Dan J. - Radbourne, Jennifer – Ravanas, Philippe – Rich, J. Dennis: Marketing planning for culture and the arts. 2008.
   A kiadvány hasznos tanácsokkal szolgál a marketingtervezéshez, ezen belül pedig többek között az online promóciós kampányokhoz, az eladás-előrejelzésekhez és a szolgáltatások kialakításához nyújt segítséget.

  • Hede, Anne-Marie – Rentschler, Ruth: Museum marketing: Competing in the global marketplace. Oxford, Elsevier, 2007.
   A könyv a múzeumi szektorban alkalmazható legújabb marketing megközelítéseket mutatja be. Kitér arra, hogy miként lehet jobban megismerni a látogatókat, továbbá a szponzorálás új módjait is ismerteti.

  • Koontz, Christie: Marketing and social media: a guide for libraries, archives and museums. 2014.

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu