2. A stratégiai tervezés folyamata

A stratégiai tervezés modellje

Külső feltételek
és belső adottságok

   A szervezet alapvető céljai   Vezetői értékek
         
    Stratégiai tervezés    
       
    Középtávú tervezés    
       
    Rövid távú tervezés    
       
    Szervezet a megvalósításhoz    
       
    Értékelés és visszacsatolás    

A stratégiaalkotás három fő kérdése:

Hol tartunk most?
környezeti és szervezeti elemzések
Hova akarunk eljutni?
Célmeghatározás
  Hogyan akarunk eljutni?
Erőforrás felmérés, stratégiai akciók
és programok megfogalmazása
 

Külső feltételek, belső adottságok: környezeti és szervezeti elemzések

Környezetelemzés - PEST analízis

A PEST mozaikszó a következő angol szavakat rejti magában P (Politics), E (Economics), S
(Society), T (Technology), azaz politikai, gazdasági, technológiai és társadalmi tényezők. Ezeknek a trendeknek a megismerése azt a szélesebb közeget mutatja meg, amelyben az intézmény működik.

 • Politikai (jogi) környezet-elemzés

Mennyire stabil a kultúrpolitikai környezet; milyen társadalom-politikai preferenciák vannak, a parlamenti és önkormányzati választások végeredményei mennyiben befolyásolják országos és helyi szinten a politikai erők döntéseit a múzeumokra vonatkozóan (azaz mennyire tekintik fontos területnek a múzeumok fejlesztését, mennyit hajlandóak értük lobbizni), a múzeumügy jelenléte a politikai programokban helyi és országos szinten; változnak –e (vagy milyen ütemben változnak) a közeljövőben a területre vonatkozó jogszabályok stb.

 • Gazdasági környezet-elemzés

Források elemzése (folyamatosan szűkülő költségvetési források és növekvő kiadások, az emelkedő energiaárak, a fenntartási költségek növekedése miatt fontossá válik az intézmények többcsatornás finanszírozása), gazdasági szabályozók elemzése, gazdasági szerep növelésének lehetőségei stb. 
(ld. kulturális turizmus fejlődése).

 • Szociális és kulturális környezet-elemzés

A társadalom szerkezetének és változásának, a társadalmi osztályok helyzetének, a társadalmi mobilitás irányának, a demográfiai tényezőknek, a kisebbségek helyzetének, a társadalom által preferált értékeknek és életstílusnak stb. az elemzése. 
A társadalmi osztályok és a kisebbségek helyzetének vizsgálata a célcsoportok elemzéséhez nyújt támpontot, azaz felmérhető, hogy milyen csoportok hogyan férnek hozzá a múzeumi szolgáltatásokhoz, a kiállításokhoz. 
A múzeum és a civil szféra kapcsolatának (múzeumi baráti körök, önkéntesek munkája stb.) elemzése.

 • Technológiai környezet-elemzés

Milyen szabványok alkalmazhatók az információk strukturális összehasonlíthatósága érdekében történő adategységesítésre, biztosítható-e az átjárhatóság a különböző információs rendszerek között.
Milyen elektronikus gyűjteménymenedzsment rendszerek állnak rendelkezésre.
Van-e olyan technológia, amellyel olcsóbban állítható elő a digitális adatszolgáltatás; lehetőség van-e különböző elektronikus szolgáltatásokat nyújtani (internetes szolgáltatások, okostelefon alkalmazások).
Milyen új technológiák állnak rendelkezésre a modern kiállítási multimédia rendszerek kialakításához.
Technológiák elavulási rátájának elemzése.

Szervezeti elemzés - SWOT analízis

A SWOT elemzés a stratégiai szempontból kritikus környezeti tényezők számbavétele után a szervezet állapotát, képességeit vizsgálja meg. Az erősségek a szervezetnek azok a speciális tulajdonságai és megkülönböztető jegyei, amelyek másokkal szemben előnyt jelentenek a számára. A gyengeségek azok a tulajdonságok, melyek kevésbé hatékonnyá teszik a versenytársakkal szemben. Lehetőség minden olyan esély, amelyet megragadva olyan új stratégiát fogalmazhat meg, mely sikeressé teszi. Fenyegetés minden olyan ésszerűen valószínű és váratlan esemény, amely veszélyezteti a szervezet azon képességét, hogy érdekcsoportjának érdekeit képviselje.

A SWOT analízis lépései:

 1. A befolyásoló tényezők feltérképezése
 2. A tényezők rangsorolása
 3. Prognosztizálás
 4. A lehetőségek és a fenyegetettségek azonosítása a prognózis alapján.
 5. A szervezet erőforrásainak és képességeinek számbavétele, értékelése.
 6. A mátrix elkészítése, a tényezők rangsorolása.

A négymezős SWOT mátrix

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

ERŐSSÉGEINK

– Milyen előnyeink vannak a megrendelők/vevők szemében?
– Mit csinálunk jobban a többi hasonló múzeumnál?

GYENGESÉGEINK
– Mit csinálunk gyengén?
– Mit kellene fejlesztenünk?

LEHETŐSÉGEINK

– Milyen új lehetőségeket látunk technológia vagy a piac változása kapcsán?
– Melyek az érdekes trendek, amelyek pozitív hatással lehetnek ránk?
– Milyen nemzetközi példák lehetnek ránk hatással?

VESZÉLYEK

– Milyen akadályozó tényezők léteznek?
– Megváltoztak a vevők elvárásai?
– Megváltoztak a vevők anyagi lehetőségei?

A nyolcmezős SWOT mátrix

  ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK
LEHETŐSÉGEK AKCIÓK AKCIÓK
FENYEGETETTSÉGEK AKCIÓK AKCIÓK

Az átfogó helyzetkép megismerésén kívül a teendőket is meghatározzák. Az előzőkön kívül még a további lépések szükségesek:

 • akciók a lehetőségek kihasználására az erősségekre építve,
 • akciók a gyengeségek leküzdésre a lehetőségek kihasználásával,
 • akciók a fenyegetettségek kivédésére az erősségek segítségével,
 • akciók a fenyegetettségek elkerülésre a gyengeségeket felszámolva,

Erőforrások felmérése

A stratégiai tervezéskor a környezeti változókon túl az erőforrások pontos felmérése, elemzése elengethetetlen, hiszen a stratégia megvalósításának sikeressége nagy mértéken múlik a helyes erőforrás felmérésen.

A múzeum erőforrásainak szerkezete:

1. Fizikai tőke

 • Ingatlan vagyon és tárgyi eszközök
 • Műtárgyállomány (speciális jellemzőkkel bíró, eszmei értéket jelentő vagyon)

2. Pénzügyi tőke
3. Intellektuális tőke

 • Humán tőke
 • Szervezeti tőke
 • Kapcsolati tőke

A stratégiai terv tartalma

A stratégiai terv készítéséhez - mind a tervezés előkészítésére, mind a tervezés egész folyamatára - munkacsoportot érdemes létrehozni, hiszen ha a tervet csak a vezetőség készíti el, nem lesznek benne az adott munkát végzők közvetlen tapasztalatai, és elmarad a munkatársak motiválása is.

 1. Az átfogó cél meghatározása 
 2. célok, stratégiák és cselekvések számbavétele (a múzeum munkájának középpontjában a színvonalas belső munka és a látogatók igényei álljanak, a háttér funkciók legyenek hatékonyak és gazdaságosak)
 3. Főbb részcélok, mérföldkövek meghatározása
 4. Környezeti tényezők, hatások bemutatása (folyamatos adat és információgyűjtés a tényleges és a potenciális használókról. A kulturális szektor feltérképezése, a társintézmények számbavétele)
 5. Pénzügyi, gazdasági keretek. (éves pénzügyi terv készítése a meglévő pénzügyi forrásokra támaszkodva, a technikai, adminisztratív adottságok és lehetőségek számbavétele)
 6. Kiegészítő elemek
  • vezető előszava
  • összegzés vagy összefoglaló
  • statisztikai mellékletek
  • teljesítménymutatók
  • az elért eredmények áttekintése
  • a szakkifejezések magyarázata, fogalom-meghatározások.

3. Az operatív terv

A stratégia alkotás eredménye a stratégiai terv, amely az operatív terv alapját képezi. Az operatív terv abban különbözik a stratégiai tervtől, hogy az operatív terv egy már állandónak tekinthető rendszer célszerű működéséről, az erőforrások racionális szétosztásáról szól. Konkrét célokat, feladatokat, határidőket, a felelősök nevét, a pénzügyi tervet, a megvalósult feladatok számonkérésének módját és a teljesítmények értékelését tartalmazza.

Az operatív terv:

 • a stratégiák közötti választással indul (PR stratégia, tudományos stratégia, kiállítási stratégia stb)
 • a következmény tervezése - mi történik, ha?
 • kiegészítő, támogató stratégiák kialakítását tartalmazza (pl. a munkatársak képzése, infrastruktúra korszerűsítése, beszerzések stb.)
 • évente készül

Az operatív terv részei:

 1. célok
 2. feladatok
 3. határidők
 4. a felelősök neve
 5. költségvetés, pénzügyi előrevetítés
 6. havonta készítendő operációs (működési) terv
 7. a tervek és környezet értékelése, teljesítménymutatók alkalmazása, áttekintés és esetleges értékelés.

Az operatív terv elkészítése során a terv készítőinek három igen fontos elemre kell figyelniük.

 • a tevékenységért felelős személyek kiválasztására, 
 • pénzügyi feltételek pontos meghatározására és feltárására, 
 • a reális, számításokon alapuló határidők megjelölésére.

Figyelni kell arra, hogy egy-egy tevékenység végrehajtása azokra bízható, akik magukénak vallják a tevékenységgel elérendő célt és megkapják hozzá a vezetőség támogatását, azaz a felelősség rájuk ruházását.
A pénzügyi feltételek reális meghatározása a terv teljesíthetőségének az alapja. Tudni kell, hogy honnan teremtünk az adott feladatra pénzt, hogy ténylegesen rendelkezésünkre áll-e majd az igényelt pénzforrás, illetve alternatívákkal kell rendelkeznünk arra az esetre, ha a pénz nagysága még nincs meghatározva. Le kell szögeznünk, hogy addig nem készíthető reális cselekvési terv, míg nem tudjuk, hogy a terv elkészítéséhez szükséges feltételek valóban rendelkezésünkre állnak-e? A cselekvési terv nem vízió, nem jövőkép, hanem a jelen reális és szükséges lépése. Ezt szolgálja a végiggondolt határidők megjelölése is. Amennyiben a határidők esetében számolunk a váratlan, de nagyon is életszerű lehetőségekkel - betegség, sztrájk, stb. -, akkor a határidő reális és betartható lesz.

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu